پست وبلاگ

الگوی جلوی دامن ماهی

رسم الگوی جلو دامن در مزون لباس عروس مه ناز

مستطیلی به طول قد دامن و به عرض 1/4 باسن رسم می کنیم. در قسمت پهلو (سمت چپ الگو) قد دامن را نصف کرده و در قسمت پایین دامن 8 تا 15 سانت (دلخواه) خطی صاف به سمت بیرون الگو کشیده (نقطه د). از نقطه د به نقطه ذ وصل می کنیم.

نکته: برای جلوگیری از افتادگی در کناره های دامن نقاط ت تا ذ را اندازه زده، هرچقدر بود از نقطه ذ تا د هم همین مقدار را علامت زده. مقدار اضافی را به صورت هلال به پایین دامن وصل می کنیم (قسمت سبز رنگ در شکل دور ریز است).

* اگر بخواهیم به قسمت کمری کش وصل کنیم، همانطور که در شکل می بینید از نقاط الف و پ به اندازه 5 سانت بالا رفته.

* برای حالتی که کش بخورد یک الگو برای جلو و پشت استفاده می کنیم.

توضیحاتی که تا اینجا دادم در صورتی است که بخواهید کمر دامن کش بخوره. حالا اگر بخواهیم کمری و زیپ بدیم مراحل زیر را روی الگو اضافه می کنیم (حتما قبلش عرض مستطیل را به 1/4 باسن +1 تغییر دهید)

برای درست کردن خط کمر از نقطه الف به اندازه 1/4 کمر + 1 (بعلاوه 1 چون جلو باید بیشتر از پشت باشد) + 3 (پهنای ساسون جلو) به سمت چپ رفته (نقطه س). هرچقدر اضافی اومد دور ریز است (س-پ). از نقطه پ به اندازه 12 تا 14 سانت پایین اومده و به نقطه س وصل می کنیم. (حتما قسمت تیزی ایجاد شده را در پهلو با کمی هلال کردن بگیرید). اوزمان دامن هم که در قسمت قبل دادیم (همان 8 تا 15 سانت).

* برای افرادی که قدی بین 155- 165 دارند 12 سانت پایین اومده، از 165 سانت به بالا 14 سانت.

* اگر بخواهیم دامن کمری داشته باشد، فقط زمان رسم مستطیل، عرض دامن برابر است با 1/4 باسن +1

رسم ساسون جلو:

از خط وسط جلو تا نقطه س را اندازه زده، هرچقدر بود نصف کرده، از نصف 9تا 12 سانت پایین اومده سپس از نصف 1/5 سانت به راست و چپ رفته (پهنای ساسون جلو= 3سانت) و ساسون جلو را رسم می کنیم.